بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
fa

 

 

Senior Director of Department of Financial Affairs of The National Elites Foundation

Dr. Rasool Aasheri